Komunikat nr 45 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 października 2016 r.

W dniu 20 października 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zawieszeniu z dniem 21 października 2016 r. działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie („Bank”) oraz podjęła decyzję o ustanowieniu w Banku z dniem 21 października 2016 r. zarządu komisarycznego. W dniu 24 października 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie o ogłoszenie upadłości Banku. W związku z powyższym z dniem 24 października 2016 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) („ustawa o BFG”) wobec Banku.

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 432.250,00 zł.  W określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG przypadkach*, środki lub należności deponenta, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, objęte są gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro (środki te są wypłacane jedynie na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu), zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o BFG.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 24 października 2016 r.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych (z wyłączeniem środków ponad równowartość w złotych 100.000 euro), terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.

Wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.) dokonywana jest po złożeniu w placówce wypłacającej wniosku o wypłatę oraz przekazaniu Bankowi Spółdzielczemu w Nadarzynie w wymaganym terminie potwierdzenia zawarcia nowej umowy IKE/IKZE lub przystąpienia do programu emerytalnego. Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekaże deponentom Zarząd Komisaryczny Banku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządowi Komisarycznemu Banku. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Banku Spółdzielczego  w Nadarzynie, będą przekazane Funduszowi przez Zarząd Komisaryczny Banku.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Banku. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi  w terminie oznaczonym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów w banku

Gwarantowane są środki pieniężne:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez Skarb Państwa, instytucje finansowe, m.in. takie jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają:

 • środki wpłacone przez deponentów do banku spółdzielczego tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich
 • do spółdzielni,
 • środki znajdujące się na rachunkach nieaktywnych (tj. takich, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów), których suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli są to jedyne środki deponenta,
 • pieniądz elektroniczny.

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku wspólnym dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.

W przypadku rachunku powierniczego, np. mieszkaniowego rachunku powierniczego, prawo do środków gwarantowanych ma każdy z powierzających, w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na podstronie Zasady gwarantowania depozytów.

Kontakt:

 •  Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
 • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
 • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

* np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zbudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.