Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe

  • osób fizycznych,
  • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, posiadających osobność prawną,
  • spółdzielni,
  • związków zawodowych,
  • wspólnot mieszkaniowych

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie),
  • Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
  • kadry zarządzającej kasą.

Więcej szczegółów na stronie Najczęściej zadawane pytania (stan prawny do 9.10.2016 r.).