O łącznej kwocie składek, jakie powinny być wniesione na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na dany rok, decyduje Rada BFG, biorąc pod uwagę bieżący stan funduszu oraz planowaną ścieżkę dojścia do poziomu docelowego.

Część składki (maksymalny udział określi BFG) może być wnoszona w postaci zobowiązań do zapłaty, czyli bezwarunkowych zobowiązań do wniesienia w formie pieniężnej środków odpowiadających części składki wnoszonej w tej postaci. Zobowiązania te będą musiały być zabezpieczone na płynnych aktywach. Na wezwanie Funduszu aktywa powinny zostać upłynnione, a środki z nich pozyskane przekazane do BFG.

Obowiązek wniesienia składki powstaje z pierwszym dniem trzeciego kwartału, a termin wnoszenia składek określa Rada BFG.