Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) rozszerzyła skład Zarządu Funduszu i powołała Dagmarę Wieczorek-Bartczak na członka Zarządu z dniem 1 lutego 2022 r. Jednym z jej głównych zadań będzie przygotowanie BFG do pełnienia roli organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Pod koniec 2021 r. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) powierzył BFG mandat do tworzenia organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń. Ma to związek z toczącymi się na forum Komisji Europejskiej pracami nad uchwaleniem Dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń/reasekuracji. Osobą odpowiedzialną za koordynację i prowadzenie działań przygotowawczych w tym zakresie będzie Dagmara Wieczorek-Bartczak.

„Bardzo się cieszę, że tak uznana specjalistka z obszaru ubezpieczeń dołącza do BFG by tworzyć z nami organ resolution dla sektora ubezpieczeń. Powierzenie przez KSF tego zadania Funduszowi ma głęboki sens, gdyż pozwala uniknąć tworzenia nowej instytucji, a jednocześnie BFG może wykorzystać dotychczasowe doświadczenia z zakresu przymusowej restrukturyzacji banków. Jednocześnie Fundusz staje się jeszcze istotniejszą częścią sieci bezpieczeństwa finansowego Polski, gdyż obok banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, domów maklerskich i centralnego kontrpartnera (KDPW-CCP) zakres naszej działalności będzie obejmował także sektor ubezpieczeń” – mówi Prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski.

„Prace nad nową unijną dyrektywą, która wprowadza narzędzie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń są na dość wczesnym etapie, jednakże ze względu na już widoczne bardzo ogólne zapisy dyrektywy, dające możliwości tworzenia modeli działania organu resolution dopasowanego do rynku danego kraju członkowskiego, warto już teraz zacząć przygotowania, aby rozwiązania, które zaimplementujemy do polskiego porządku prawnego były zarówno dostosowane do celów restrukturyzacji, jak i najefektywniejsze dla branży. Kluczowa dla tego projektu będzie dobra współpraca z nadzorem i ubezpieczycielami” – dodaje Dagmara Wieczorek-Bartczak.

Dagmara Wieczorek-Bartczak przez ponad 20 lat pracowała w Urzędzie KNF, gdzie m.in. pełniła obowiązki Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, a w latach 2019-2021 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialną za sektor ubezpieczeń.

Komisja Europejska 22 września 2021 r. przyjęła propozycję dyrektywy dot. przymusowej restrukturyzacji w sektorze ubezpieczeniowym (Insurance Recovery and Resolution Directive). Prace nad propozycją będą kontynuować Parlament Europejski i Rada UE. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en