Bezpieczny Bank nr 2 (83) 2021, s. 8-31
https://doi.org/10.26354/bb.1.2.83.2021

Wojciech Grabowski
ORCID: 0000-0002-6707-3736
wojciech.grabowski@uni.lodz.pl
dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym

The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk

Streszczenie

W niniejszym artykule prezentowane są wyniki badania empirycznego poświęconego kontrybucji do ryzyka systemowego instytucji finansowych wchodzących w skład indeksu WIG-BANKI. Wykorzystywane są dane dzienne od początku 2013 roku do końca marca 2021 roku oraz metoda „Component Expected Shortfall”. Wyniki obliczeń wskazują na wzrost kontrybucji do ryzyka systemowego największych instytucji finansowych wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Jednocześnie okresy podwyższonej kontrybucji zestawiane są z komunikatami ESPI dotyczącymi sytuacji banku. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że pojawianie się negatywnych informacji dotyczących danej instytucji oraz przeplatanie się komunikatów optymistycznych i pesymistycznych przyczyniało się do wzrostu kontrybucji banku do ryzyka systemowego.

Słowa kluczowe: ryzyko systemowe, kryzys finansowy, podejście Component Expected Shortfall

Abstract

This article presents the results of an empirical study on the contribution to systemic risk of financial institutions included in the WIG-BANKI index. Daily data from the beginning of 2013 to the end of March 2021 and the “Component Expected Shortfall” method are used. The results of the calculations indicate an increase in the contribution to systemic risk of the largest financial institutions with the outbreak of the coronavirus pandemic. At the same time, periods of increased contribution are compared to ESPI’s announcements regarding the bank’s situation. The results of the analysis show that the appearance of negative information about a given institution and the interweaving of optimistic and pessimistic messages resulted in the increase in the bank’s contribution to systemic risk.

Key words: systemic risk, financial crisis, Component Expected Shortfall

JEL: G01, G21, C58

Bibliografia

Acharya V., Pedersen L.H., Phillippon T., Richardson M. (2017), Measuring Systemic Risk, “Review of Financial Studies”, vol. 30, s. 2-47.
Adrian T., Brunnermeier M.K. (2016), CoVaR, “American Economic Review”, vol. 106, s. 1705-1741.
Akaike H. (1974), A new look at the statistical model identification, “IEEE Transactions on Automatic Control”, vol. 19, s. 716-723.
Andries A.M., Nistor S., Sprincean N. (2020), The impact of central bank transparency on systemic risk. Evidence from Central and Eastern Europe, “Research in International Business and Finance”, vol. 51, s. 1-14.
Banulescu G.D., Dumitrescu E.I. (2015), Which are the SIFIs? A Component Expected Shortfall approach to systemic risk, “Journal of Banking and Finance”, vol. 50, s. 575-588.
Barua B., Barua S. (2021), COVID-19 implications for banks: evidence from an emerging economy, “SN Business and Economics”, https://doi.org/10.1007/s43546-020-00013-w
Billio M., Getmansky M., Lo A.W., Pelizzon I. (2012), Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors, “Journal of Financial Econometrics”, vol. 104, s. 535-559.
Bretscher L., Hsu A., Simasek P., Tamoni A. (2020), Covid-19 and the cross-section of equity returns: impact and transmission, “The Review of Asset Pricing Studies”, vol. 10, s. 705-741.
Brownless C., Engle R.F. (2017), SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk, “Review of Financial Studies”, vol. 30, s. 48-79.
Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), “Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych”, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa.
Caliskan H., Cevik E.I., Cevik N.K., Dibooglu S. (2021), Identifying systemically important financial institutions in Turkey, “Research in International Business and Finance”, vol. 56, s. 101374.
Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), “The Econometrics of Financial Markets”, Princeton University Press, Princeton.
Cappiello L., Engle R.F., Sheppard K. (2006), Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns, “Journal of Financial Econometrics”, vol. 4, s. 537-572.
Cichy J. (2017), Sytuacja finansowa polskiego sektora bankowego w warunkach wzrostu obciążeń fiskalnych i ich wpływ na ratingi banków, „Studia Ekonomiczne”, vol. 325, s. 7-19.
Demirguc-Kant A., Pedraza A., Ruiz-Ortega C. (2020), Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis, “Policy Research Working Paper”, no. 9363.
Doman M., Doman R. (2009), “Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Doman M., Doman R. (2014), „Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym”, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.
Sławiński A., Chmielewska A. (2017), “Zrozumieć rynki finansowe”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Fang L., Suna B., Li H., Yu H. (2018), Systemic risk network of Chinese financial institutions, “Emerging Markets Review”, vol. 35, s. 190-206.
Fiszeder P. (2009), „Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Hannan E.J., Quinn B.G. (1979), The determination of the order of autoregression, “Journal of the Royal Statistical Society. Series B”, vol. 41, s. 190-195.
Hendricks D., Kambhu J., Mosser P. (2006), Systemic Risk and the Financial System, “Federal Reserve Bank of New York”.
Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica” vol. 47, s. 263-292.
Karkowska R., Niedziółka P. (2019), Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, “Bank i Kredyt”, vol. 50, s. 149-172.
Kędzior M. (2018), Zależności między wybranymi charakterystykami „corporate governance” a ujawnieniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 503, s. 207-215.
Khiari W., Ben Sassi S. (2019), On identifying systemically important Tunisian banks: an empirical approach based on the ΔCoVaR measures, “Risks”, vol. 7, s.122.
Mielcarz P., Podgórski B. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, vol. 7, s. 533-543.
Murphy E.V. (2012), What is Systemic Risk? Does it apply to recent JP Morgan Losses? “Congressional Research Service”, p. 1-11.
Osińska M. (2006), “Ekonometria finansowa”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2008), Is the 2007 US sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison, “American Economic Review”, vol. 98, s. 339-344.
Scaillet O. (2004), Nonparametric estimation and sensitivity analysis of expected shortfall, “Mathematical Finance”, vol. 14, s. 115-129.
Schwarz G. (1978), Estimating the Dimension of a Model, “Annals of Statistics”, vol. 6, s. 461-464.
Sławiński A., Chmielewska A. (2017), “Zrozumieć rynki finansowe”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Wawrzyniak M. (2021), Efektywność techniczna polskiego sektora banków komercyjnych, „Bezpieczny Bank”, vol. 82, s. 92-112.