Bezpieczny Bank nr 2 (79) 2020, s. 31-59
https://doi.org/10.26354/bb.3.2.79.2020

Ewa Kulińska-Sadłocha
ORCID: 0000-0002-8183-6111
Ewa.Kulińska68@gmail.com
Polish Economic Society in Warsaw

Monika Marcinkowska
ORCID: 0000-0002-3494-9834
monika.marcinkowska@uni.lodz.pl
University of Lodz

Jan Szambelańczyk
ORCID: 0000-0002-4340-5193
Jan.Szambelanczyk@ue.poznan.pl
Poznań University of Economics and Business

The impact of pandemic risk on the activity of banks based on the Polish banking sector in the face of COVID-19

Wpływ ryzyka pandemii na działalność banków na przykładzie polskiego sektora bankowego w trakcie COVID-19

Abstract

The aim of the study is to analyze the direct and indirect consequences of the COVID-19 pandemic for the Polish banking sector. We analyzed activities aimed at maintaining the banking sector’s ability to finance the economy undertaken by the government, central bank, banking supervision, and banks in Poland, as well as assessed the financial situation of the banking sector in the period preceding Covid-19 and shortly thereafter. We found that anti-crisis measures and interventions were reflected in the financial situation of banks in the first month of their introduction, among others, by a rise in write-offs for provisions for receivables, an increase in other operating costs, or a significant decrease in receivables from debt instruments. The latter being due to the central bank providing additional liquidity to banks. Unfortunately, contrary to the expectations for increased credit availability, banks tightened their lending policy and focused mainly on financing their existing clients who had only temporary financial problems caused by COVID-19. One possible explanation for this is a lack of financial incentives for banks that neutralize an increase in risk and operating costs amid the pandemic (e.g. fiscal), despite the existence of such preferences for Treasury securities.

Key words: bank, banking sector, Covid-19, financial markets, health crisis, pandemic

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza bezpośrednich i pośrednich konsekwencji pandemii COVID-19 dla polskiego sektora bankowego. Analizie poddano działania mające na celu zachowanie zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki podejmowane przez rząd, bank centralny, nadzór bankowy oraz banki, a także dokonano analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w okresie poprzedzającym Covid-19 i po pierwszych antycovidowych działaniach. Działania i interwencje antykryzysowe znalazły odzwierciedlenie w sytuacji finansowej banków już w pierwszym miesiącu ich wprowadzenia, m.in.: poprzez zwiększenie odpisów na rezerwy na należności, wzrost pozostałych kosztów operacyjnych czy znaczny spadek należności z tytułu instrumentów dłużnych. Ten ostatni na skutek dostarczenia przez bank centralny dodatkowej płynności bankom.  Niestety wbrew oczekiwaniom zwiększenia dostępności kredytów – banki zaostrzyły politykę kredytową i skupiły się głównie na finansowaniu swoich dotychczasowych klientów mających jedynie przejściowe problemy finansowe wywołane COVID-19. Wyjaśnieniem tego jest m.in. brak bodźców finansowych dla banków neutralizujących wzrost ryzyka i kosztów działalności w warunkach pandemii (np. fiskalnych), a jednocześnie istnienie takich preferencji dla skarbowych papierów wartościowych.

Słowa kluczowe: bank, sektor bankowy, Covid-19, rynek finansowy, kryzys zdrowotny, pandemia

References

Anderson RM., Heesterbeek H., Klinkenberg D., Deirdre Hollingsworth T., How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?, The Lancet, March 2020, vol. 395, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930567-5 [access 20.04.2020]
Atkeson A., What Will Be the Economic Impact of COVID-19 in the US? Rough Estimates of Disease Scenarios, NBER Working Paper No. 26867, March 2020, https://www.nber.org/papers/w26867 [access 16.04.2020]
Bachman D., The economic impact of COVID-19 (novel coronavirus), https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/COVID-19/economic-impact-COVID-19.html [access 21.03.2020]
Bartłomiejczyk A., Wata M., Analizy epidemiologiczne w środowisku matlab/octave, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG no 65, Gdańsk 2019
Batista M., Estimation of the final size of the coronavirus epidemic by the SIR model, University of Ljubljana, Slovenia, February 2020, https://www.researchgate.net/publication/339311383_Estimation_of_the_final_size_of_the_coronavirus_epidemic_by_the_SIR_model [access 05.05.2020]
Bloom D. E., Canning D., Sevilla J., The Effect of Health on Economic Growth: Theory and Evidence, NBER Working Paper No. 8587, Issued in November 2001, https://www.nber.org/papers/w8587.pdf [access 14.04.2020]
Bloom D. E., Canning D., Population Health and Economic Growth. Commission on Growth and Development, Working Paper; No. 24. World Bank, Washington, DC: World Bank 2008, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28036 [access 24.04.2020]
Boyer R., Do Globalization, Deregulation and Financialization Imply a Convergence of Contemporary Capitalisms? INCAS DP Series, Discussion Paper Series 2018 #09
Davis G. F., Kim S., Financialization of Economy, Annual Review of Sociology, 2015, Vol. 41, pp. 203-221
De Castro C.A., SIR Model for COVID-19 calibrated with existing data and projected for Colombia, 24.03.2020 https://arxiv.org/pdf/2003.11230.pdf [access 16.04.2020]
Duncan C., Scott S., Czarna śmierć epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych, Bellona, Warsaw 2020
Havics A., A Look at COVID 19 in terms of 10. Economics, A Post Paper Summary, 11.04.2020, https://www.researchgate.net/publication/340540337_Havics_A_Look_at_COVID_19_in_terms_of_10_Economics_2020_R3b_040920_Sec [access 26.04.2020]
Health and Economic Growth, Findings and Policy Implications, (ed.) G. López-Casasnovas, B. Rivera, L. Currais, The MIT Press, 2007
Lehmann M., Mothballing the economy and the effects on banks. In: Pandemic Crisis and Financial Stability. Eds. Christos V. Gortsos & Wolf-Georg Ringe, European Banking Institute 2020 [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3607930; [access 22.05.2020]
Mckibbin W. J., Fernando R., The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios, CAMA Working Paper 19/2020 February 2020, p. 7 https://www.researchgate.net/publication/339658337_The_Global_Macroeconomic_Impacts_of_COVID-19_Seven_Scenarios [access 16.04.2020]
Mckibbin W. J., Sidorenko A., Global Macroeconomic Consequences of Pandemic Influenza, CAMA Miscellaneous Publications, February 2006, https://cama.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/cama_crawford_anu_edu_au/2017-02/26_mckibbin_sidorenko_2006.pdf [access 16.04.2020]
Ratajczak M., Państwo a finansjalizacja. Bezpieczny Bank 2020 nr 1(78), pp. 9-22.
Shannon G. W., Willoughby J., 2004. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in Asia: A Medical Geographic Perspective. Eurasian Geography and Economics 45(5), pp.371-372
Senior loan officer opinion survey on bank lending practices and credit conditions, 2nd quarter 2020, NBP Financial Stability Department, Warsaw, April 2020, https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/kredytowy2_2020_en.pdf [access 16.05.2020]
Yi-Cheng Chen, Ping-En Lu, Cheng-Shang Chang, Tzu-Hsuan Liu, A Time-dependent SIR model for COVID-19 with Undetectable Infected Persons, http://gibbs1.ee.nthu.edu.tw/A_TIME_DEPENDENT_SIR_MODEL_FOR_COVID_19.PDF [access 13.05.2020]
World Bank Group. 2014. The Economic Impact of the 2014 Ebola Epidemic: Short- and Medium-Term Estimates for West Africa. Washington, DC: World Bank 2014 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20592 [access 12.04.2020]
Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development. Report of the Commission on Macroeconomics and Health. World Health Organization 2001. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42435/924154550X.pdf;sequence=1[access 10.04.2020]

Press and special articles

Evans D., Over M., The Economic Impact of COVID-19 in Low- and Middle-Income Countries https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-COVID-19-low-and-middle-income-countries [access 20.03.2020]
Haughton A., Combat The Economic Impact Of COVID-19, http://jamaica-gleaner.com/article/news/20200325/combat-economic-impact-COVID-19 [access 31.03.2020]
Kunica M., O kredyt będzie trudniej. “Czas beztroskiego konsumeryzmu w Polsce się skończył” – ostrzega prezes największego banku w Polsce. 4 April 2020, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/prezes-pko-bp-zbigniew-jagiello-o-kryzysie-zwiazanym-z-koronawirusem-COVID-19/5rrfdg4 [access 20.04.2020]
Polacy wystraszyli się plotek o niewypłacalności banków, https://www.money.pl/pieniadze/polacy-wystraszyli-sie-plotek-o-niewyplacalnosci-bankow-nbp-na-rynku-przybylo-51-mld-zl-w-gotowce-6515725102798977a.html [access 31.05.202
Szymański D., Banki robią to, przed czym ostrzegano od dawna. “Musimy się zabezpieczyć”, publication date 16 April 2020, https://businessinsider.com.pl/firmy/zaostrzanie-akcji-kredytowej-trudniej-o-kredyt-w-banku-analiza-polityki-insight/qcvbjlx [access 13.05.2020]
Ważna M., Kiedy zakończy się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2? Sprawdzamy, co mówią naukowcy, https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,kiedy-zakonczy-sie-pandemia-koronawirusa-sars-cov-2–sprawdzamy–co-mowia-naukowcy,artykul,49208922.html [access 10.04.2020]

Legal documents

Regulation of the Minister of Finance of 16 April 2020 amending the Regulation on the principles of creating provisions for the risk related to the activity of banks, Journal of Laws of 17 April 2020, item 687
Regulation of the Minister of Finance of 7 April 2020 on setting new deadlines for the performance of certain reporting and information obligations, Journal of Laws of 7 April 2020, item 622
Regulation of the Minister of Finance of 18 March 2020 repealing the Regulation on the systemic risk buffer, Journal of Laws of 18 March 2020, item 473
Regulation of the Minister of Finance of 31 March 2020 on the extension of deadlines for preparing and submitting certain tax information, Journal of Laws of 31 March 2020, item 563
Act of 16 April 2020 on special support instruments in connection with the spread of SARS-CoV2, Journal of Laws of 17 April 2020, item 695
Act of 31 March 2020 amending the Act on special measures related to the prevention, neutralisation and combating of COVID-19, other infectious diseases and the consequent crisis situations and certain other acts, Journal of Laws of 31 March 2020, item 568
Act of 2 March 2020 on special measures related to the prevention, neutralisation and combating of COVID-19, other infectious diseases and the consequent crisis situations, Journal of Laws of 7 March 2020, item 374.

Internet sources

BIK raportuje strukturę zawieszenia (odroczenia) spłaty rat kredytowych, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/518015/bik-raportuje-strukture-zawieszenia-odroczenia-splaty-rat-kredytowych [access 28.05.2020]
Financial data of the banking sector, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html [access 20.05.2020].
Monthly data for the banking sector as at 29 February 2020, PFSA, https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18 [access 13.05.2020]
EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector, 12 March 2020, https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-COVID-19-eu-banking-sector [access 05.04.2020]
Financial Stability Report. Special issue: impacts of the COVID-19 pandemic. NBP June 2020, https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsr202006.pdf [access 15.06.2020]
Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis, 02 April 2020, https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-COVID-19-crisis [access 05.04.2020]
Komunikat ws. „odmrożenia” terminów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_ws_odmrozenia_terminow_w_postepowaniach_administracyjnych_prowadzonych_przez_KNF.pdf [access 20.05.2020]
Pracę i opiekę nad dzieckiem łączy połowa mam. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/516055/prace-i-opieke-nad-dziecmi-laczy-w-pandemii-polowa-mam-nie-jest-latwo [dostęp 25.05.2020]
Statement on actions to mitigate financial crime risks in the COVID-19 pandemic, Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration, Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of COVID-19, 31 March 2020, https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-COVID-19-eu-banking-sector [access 05.04.2020]
Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID- 19 measures, 25 March 2020, https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-COVID-19-measures [access 05.04.2020]
Supervisory Stimulus Package for Security and Development to support the banking sector https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Koronawirus_informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych [access 06.04.2020]