Bezpieczny Bank nr 3 (76) 2019, s. 75-93
https://doi.org/10.26354/bb.4.3.76.2019

Marcin Idzik

ORCID: 0000-0002-7632-2941
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

Jacek Gieorgica
ORCID: 0000-0002-9196-5195
Związek Banków Polskich

Reputacja sektora bankowego w Polsce – wnioski z badania w 2019 roku
(Reputation of the banking sector in Poland – conclusions from the 2019 survey )

Streszczenie
Celem opracowania jest ocena reputacji sektora bankowego w Polsce w świetle przeprowadzonych badań empirycznych.  Badano czy stabilność systemu bankowego jest efektem dobrej reputacji czy raczej sektor bankowy posiada dobrą reputację dzięki swojej stabilności i regułom działania. Badaniami objęto ogólnopolską reprezentatywną próbę 1000 mieszkańców Polski. Wywiady realizowano metodą CAPI w marcu 2019 r. Wyniki dowodzą, że banki w Polsce posiadają dobrą reputację. Czynniki dobrej reputacji zdecydowanie dominują nad czynnikami złej reputacji. W ujęciu dynamicznym banki poprawiły jakość relacji z klientami i wzrosła satysfakcja z usług banków.  Według badanych najważniejszym czynnikiem reputacji banków jest właściwa reakcja banków i sieci bezpieczeństwa finansowego na oczekiwania normatywne formułowane przez konsumentów pod adresem banków.

Abstract
The aim of the paper is to discuss the main results of the “Banking Reputation” study. It analyzed whether the stability of the banking system is the result of its good reputation or, conversely, whether the banking sector has a good reputation due to its stability and operating rules. Empirical research was carried out on a nationwide representative sample of N = 1000 inhabitants of Poland. Interviews were conducted using the CAPI method in March 2019. Banks in Poland have a good reputation. Good reputation factors definitely dominate over bad reputation factors. Banks have improved the quality of customer relationships, and satisfaction with bank services has increased. The most important factor in banks’ reputation is the correct response by banks and financial safety net in Poland to normative expectations formulated by consumers towards banks.

Słowa kluczowe: banki, reputacja, zaufanie

Key words: banks, reputation, trust

JEL: G41; M31; M52; E71; G10

Pełny tekst artykułu w pdf: