Bezpieczny Bank nr 3 (76) 2019, s. 75-93
https://doi.org/10.26354/bb.4.3.76.2019

Marcin Idzik

ORCID: 0000-0002-7632-2941
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

Jacek Gieorgica
ORCID: 0000-0002-9196-5195
Związek Banków Polskich

Reputacja sektora bankowego w Polsce – wnioski z badania w 2019 roku
(Reputation of the banking sector in Poland – conclusions from the 2019 survey )

Streszczenie
Celem opracowania jest ocena reputacji sektora bankowego w Polsce w świetle przeprowadzonych badań empirycznych.  Badano czy stabilność systemu bankowego jest efektem dobrej reputacji czy raczej sektor bankowy posiada dobrą reputację dzięki swojej stabilności i regułom działania. Badaniami objęto ogólnopolską reprezentatywną próbę 1000 mieszkańców Polski. Wywiady realizowano metodą CAPI w marcu 2019 r. Wyniki dowodzą, że banki w Polsce posiadają dobrą reputację. Czynniki dobrej reputacji zdecydowanie dominują nad czynnikami złej reputacji. W ujęciu dynamicznym banki poprawiły jakość relacji z klientami i wzrosła satysfakcja z usług banków.  Według badanych najważniejszym czynnikiem reputacji banków jest właściwa reakcja banków i sieci bezpieczeństwa finansowego na oczekiwania normatywne formułowane przez konsumentów pod adresem banków.

Abstract
The aim of the paper is to discuss the main results of the „Banking Reputation” study. It analyzed whether the stability of the banking system is the result of its good reputation or, conversely, whether the banking sector has a good reputation due to its stability and operating rules. Empirical research was carried out on a nationwide representative sample of N = 1000 inhabitants of Poland. Interviews were conducted using the CAPI method in March 2019. Banks in Poland have a good reputation. Good reputation factors definitely dominate over bad reputation factors. Banks have improved the quality of customer relationships, and satisfaction with bank services has increased. The most important factor in banks’ reputation is the correct response by banks and financial safety net in Poland to normative expectations formulated by consumers towards banks.

Słowa kluczowe: banki, reputacja, zaufanie

Key words: banks, reputation, trust

JEL: G41; M31; M52; E71; G10

Bibliografia:

 1. Adamus-Matuszyńska A. (2012), Reputacja nieuchwytna wartość firmy, www.proto.pl.
 2. Blajer-Gołębiewska, A., Kos, M. (2016), Investors are More Sensitive to Information About Financial Rather than Ethical Reputation of a Company: Evidence from an Experimental Study. Economics and Sociology, 9 (1),
 3. Bojańczyk M. (2012), Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej? Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa,
 4. Bojańczyk M. (2013), Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej? Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa,
 5. Brady A., Honey G. (2007), Corporate Reputation: perspectives of measuring and managing a principal risk, The Chartered Institute of Management Accountants, London.
 6. Brammer, S., Brooks, C., Pavelin, S. (2006), Corporate Reputation and Stock Returns: Are Good Firms Good for Investors? ICMA Center Discussion Papers in Finance,
 7. Breit M., Kreit S. (2011), Concerns about risks confronting boards, Fourth Annual Board of Directors Survey,
 8. Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Dąbrowski T. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Eccles R., Newquist S., Schatz R. (2007), Reputation and its risks, Harvard Business Review,
 11. Exploring strategic risk (2013), Deloitte, London.
 12. Fernández-Gámez, M.A., Gil-Corral, A.M., Galán-Valdivieso, F. (2016), Corporate Reputation and Market Value: Evidence with Generalized Regression Neural Networks. Expert Systems With Applications, 46,
 13. Fombrun Ch. i in. (2000), The reputation quotient: A multi-stakeholder measure of corporate reputation, Journal of Brand Management, vol. 7, no. 4.
 14. Larkin J. (2003), Strategic Reputation Risk Management, Palgrave Macmillan, London.
 15. Majchrzak K. (2009), Zarządzanie reputacją korporacyjna we współczesnej gospodarce, w: Public relations – aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce, red. R. Maćkowska, H. Przybylski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice,
 16. Marcellis-Warin de N., Teodoresco S. (2012), Corporate Reputation – is your most strategic asset at risk?, CIRANO, Burgundy Report,.
 17. Marcinkowska M. (2013), Kapitał relacyjny banku, t. 1-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
 18. Paszko P. (2010), Czynniki tworzenia kapitału relacji, w: Prywatyzacja i efektywne finansowanie przedsiębiorstw, Duraj J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
 19. Rayner J. (2003), Managing reputational risk, Wiley & Sons, Chichester,
 20. Reputacja Polskiego sektora bankowego 2019. Związek Banków Polskich, Warszawa, 2019
 21. Rose, C., Thomsen, S. (2004), The Impact of Corporate Reputation on Performance. European Management Journal, 22 (2),
 22. Rydzak W. (2011), Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań,
 23. Schwaiger M. (2004), Components and Parameters of Corporate Reputation – an Empirical Study. Schmalenbach Business Review 56,
 24. Sims R. (2009), Toward a better understanding of organizational efforts to rebuild reputation following an ethical scandal, Journal of Business Ethics.
 25. Smith, K.T., Smith, M., Wang, K. (2010), Does Corporate Reputation Translate into Higher Market Value? Journal of Strategic Management, 18 (3),
 26. Sztompka P. (2007), Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 27. Wójcik K. (2009), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa

Pełny tekst artykułu w pdf: