Bezpieczny Bank nr 4 (61) 2015

Spis treści

Jan Krzysztof Solarz Od Redakcji 7
Małgorzata Olszak O skuteczności i efektywności antycyklicznej polityki makroostrożnościowej 9
Małgorzata Olszak,
Filip Świtała
Antycykliczne instrumenty polityki makroostrożnościowej wpływające na rynek nieruchomości w Unii Europejskiej  41
Piotr Frątczak Umowy bankowe a stabilność finansowa  67
Aleksandra Jurkowska Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014  95
Beata Bińkowska-Artowicz Prawne aspekty informacji przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  135
Grzegorz Radomski Modele wyliczania składki depozytowej w systemach gwarantowania depozytów bankowych  160
Łukasz Kozłowski Wpływ konkurencji ze strony spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stabilność banków spółdzielczych. Analiza rynków lokalnych  180
Miscellanea
Leszek Pawłowicz Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce  200
Recenzje
Ryszard Kokoszczyński Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (red.) Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego  212
Piotr Sobol-Kołodziejczyk,
Marek Zieliński
Małgorzata Zaleska (red.) Europejska Unia Bankowa  219