Bezpieczny Bank nr 4 (78) 2018, s. 27-41
DOI: 10.26354/bb.2.4.73.2018

Renata Karkowska, Magdalena Pruszyńska

Renata Karkowska – Department of Insurance and Capital Markets, Faculty of Management, University of Warsaw. ORCID: 0000-0002-6335-2973
Magdalena Pruszyńska – Faculty of Management, University of Warsaw. ORCID: 0000-0002-6340-936X

JEL Codes: G1, G21, G32, G39

Financial Liberalization as a Determinant of Banks’ Efficiency

Abstract:
Contemporary pressures to enhance supervision and regulation of financial intermediation are aimed at increasing the efficiency of financial market functioning and the resilience of the global financial system to disturbances in its operation. The purpose of this paper is to evaluate the impact of financial liberalization on the banking sector efficiency. The analysis answers the following questions: Does financial liberalization affect changes in the banking sector cost/income ratio? How did the relationship between financial liberalization and European banks’ efficiency develop in 1995-2015? The research was conducted for 28 European countries between 1995 and 2015 divided into two periods: before the financial crisis (1995-2008) and after the crisis (2009-2015).

Key words:
banking sector, financial liberalization, efficiency, ratio of costs to revenues

Liberalizacja finansowa jako determinanta efektywności banków

Streszczenie:
Współczesna presja na wzmocnienie nadzoru i regulacji pośrednictwa finansowego ma na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania rynku finansowego i odporności globalnego systemu finansowego na zakłócenia jego funkcjonowania. Celem artykułu jest ocena wpływu liberalizacji finansowej na efektywność sektora bankowego. Analiza ma za zadanie odpowiedzi na następujące pytania: Czy liberalizacja finansowa wpływa na zmiany relacji kosztów do dochodów sektora bankowego? W jaki sposób związek między liberalizacją finansową a efektywnością europejskich banków rozwijał się w latach 1995-2015? Badania przeprowadzono dla 28 krajów europejskich w latach 1995-2015 w dwóch okresach: przed kryzysem finansowym (1995-2008) i po kryzysie (2009-2015).

Słowa kluczowe:
sektor bankowy, liberalizacja finansowa, efektywność, współczynnik kosztów do przychodów

Pełny tekst artykułu w pdf: