Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 214.000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2020-2021”.

Oferty należy złożyć do dnia 19 lutego 2021 r. do godziny 10:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a4c28dd-f24f-4633-8312-7ebf041ce95f