logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Konkurs
Publikacja: 5 października 2015

Konkurs

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprasza do udziału konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2016 r., napisanych w języku polskim.

Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

Za pracę licencjacką:

  • Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 5 tys. zł
  • Druga nagroda: 2,5 tys. zł

Za  pracę magisterską:

  • Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 10 tys. zł
  • Druga nagroda: 6 tys. zł

Za pracę doktorską:

  • Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 15 tys. zł
  • Druga nagroda: 8 tys. zł

Ponadto Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe: odpłatną praktykę w BFG lub możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Bezpieczny Bank”.

Prace można nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2017 r. na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek o zgłoszeniu pracy do Konkursu powinien zawierać:

  • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu;
  • kopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie, na podstawie pracy zgłoszonej na Konkurs, tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora wraz z wpisem uzyskanej oceny z pracy dyplomowej, datą obrony, oznaczeniem wydziału lub instytutu i uczelni lub instytucji naukowej, w której obrona się odbyła;
  • opinię o pracy podpisaną przez promotora lub recenzenta, a w przypadku prac doktorskich – recenzje przygotowane przez recenzentów w przewodzie doktorskim;
  • oświadczenie autora pracy (na formularzu zgłoszeniowym dla autorów prac – w załączniku), o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i akceptację Regulaminu Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca maja 2017 r. Lista laureatów oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym momencie bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki zgłaszania prac do Konkursu określa Regulamin.

Koordynator: Małgorzata Polak
e-mail: malgorzata.polak@bfg.pl
tel. 22 583 05 74

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2017