logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Finansowanie przymusowej restrukturyzacji Składki dla kas
Publikacja: 6 października 2016

Składki dla kas

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wprowadzając do polskiego systemu prawnego zasady przeprowadzania procesów przymusowej restrukturyzacji, nakłada na kasy nowy obowiązek wnoszenia raz w roku składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, który docelowo powinien do dnia 31 grudnia 2034 r. osiągnąć równowartość 0,14% kwoty środków gwarantowanych w kasach.

Wnoszenie składek

O łącznej kwocie składek, jakie powinny być wniesione na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na dany rok, decyduje Rada BFG, biorąc pod uwagę bieżący stan funduszu oraz planowaną ścieżkę dochodzenia do poziomu docelowego.

Część składki (maksymalny udział określi BFG) może być wnoszona w postaci zobowiązań do zapłaty, czyli bezwarunkowych zobowiązań do wniesienia w formie pieniężnej środków odpowiadających części składki wnoszonej w tej postaci. Zobowiązania te będą musiały być zabezpieczone na płynnych aktywach. Na wezwanie Funduszu aktywa powinny zostać upłynnione, a środki z nich pozyskane przekazane do BFG.

Obowiązek wniesienia składki powstaje z pierwszym dniem trzeciego kwartału, a termin wnoszenia składek zostanie określony przez Radę BFG.

Kasa realizująca zatwierdzony program postępowania naprawczego jest zwolniona z wnoszenia składek w okresie od dnia zatwierdzenia przekazanego programu postępowania naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego do dnia zakończenia realizacji tego programu.

Wyznaczanie składek

Kwota składek przypadająca na dany rok od każdej kasy będzie indywidualnie wyznaczana przez BFG i podawana do wiadomości kas do dnia 1 maja. W zależności od skali działalności kasy wysokość składki będzie ustalana ryczałtowo, lub wyliczana z uwzględnieniem:

  • podstawy naliczania, tj. sumy pasywów pomniejszonej o fundusze własne oraz o środki gwarantowane,
  • profilu ryzyka (ocenianego analogicznie, jak w przypadku składek na fundusz gwarancyjny kas).

Składki ryczałtowe nie mogą być wnoszone w formie zobowiązania do zapłaty.

Zasady wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, w tym kryteria dla ustalania stawek ryczałtowych określi rozporządzenie Ministra Finansów.

Składki według powyższych zasad będą pobierane po raz pierwszy za rok 2017.

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2016