logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Finansowanie przymusowej restrukturyzacji Składki dla banków
Publikacja: 6 października 2016

Składki dla banków

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wprowadza do polskiego systemu prawnego zasady przeprowadzania procesów przymusowej restrukturyzacji.

Wsparcie tych procesów będzie finansowane z funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, który zostanie powiększony o środki likwidowanego funduszu stabilizacyjnego i funduszu zapasowego. Fundusz ten zasilany będzie składkami wnoszonymi raz w roku przez banki, oddziały banków zagranicznych i firmy inwestycyjne. Docelowo do dnia 31 listopada 2030 r. na funduszu powinny zostać zgromadzone środki w wysokości odpowiadającej 1,2% kwoty środków gwarantowanych w bankach, oddziałach banków zagranicznych oraz firmach inwestycyjnych.

Wnoszenie składek

O łącznej kwocie składek, jakie powinny być wniesione na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na dany rok, decyduje Rada BFG, biorąc pod uwagę bieżący stan funduszu oraz planowaną ścieżkę dojścia do poziomu docelowego.

Część składki (maksymalny udział określi BFG) może być wnoszona w postaci zobowiązań do zapłaty, czyli bezwarunkowych zobowiązań do wniesienia w formie pieniężnej środków odpowiadających części składki wnoszonej w tej postaci. Zobowiązania te będą musiały być zabezpieczone na płynnych aktywach. Na wezwanie Funduszu aktywa powinny zostać upłynnione, a środki z nich pozyskane przekazane do BFG.

Obowiązek wniesienia składki powstaje z pierwszym dniem trzeciego kwartału, a termin wnoszenia składek zostanie określony przez Radę BFG.

Wyznaczanie składek

Kwota składek przypadająca na dany rok od każdego podmiotu będzie indywidualnie wyliczana przez BFG i podawana do wiadomości danego podmiotu do dnia 1 maja. Metoda wyznaczania składek została określona w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej nr 2015/63. Wysokość składek będzie wyznaczana z uwzględnieniem:

  • podstawy naliczania, tj. sumy pasywów pomniejszonej o fundusze własne oraz o środki gwarantowane,
  • profilu ryzyka instytucji, uwzględniającego ocenę ryzyka w obszarach ekspozycji na ryzyko, stabilności i różnorodności źródeł finansowania, znaczenia instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki oraz dodatkowych wskaźników określonych na poziomie krajowym.

Dla małych podmiotów ww. rozporządzenie Komisji Europejskiej przewiduje składki w formie ryczałtu. Składki ryczałtowe nie mogą być wnoszone w formie zobowiązania do zapłaty.

Zasady wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych od oddziałów banków zagranicznych określi rozporządzenie Ministra Finansów, ponieważ oddziały banków zagranicznych nie są objęte zakresem ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Szczegółowe zasady ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków zostały określone uchwałą Rady Funduszu nr 67/2016.

Składki według powyższych zasad będą pobierane po raz pierwszy za rok 2017.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2016