logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Finansowanie gwarantowania depozytów Składki dla kas
Publikacja: 7 października 2016

Składki dla kas

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wprowadza nowe zasady finansowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Podstawowym źródłem finansowania wypłaty środków gwarantowanych w kasach będzie fundusz gwarancyjny kas. Fundusz ten zasilany będzie składkami wnoszonymi kwartalnie przez kasy. Docelowo do dnia 3 lipca 2030 r. na funduszu powinny zostać zgromadzone środki w wysokości odpowiadającej 1,0% kwoty środków gwarantowanych w kasach.

Wnoszenie składek

Decyzję dotyczącą łącznej kwoty składek przypadającej na dany rok podejmuje Rada BFG biorąc pod uwagę bieżący stan funduszu oraz planowaną ścieżkę dojścia do poziomu docelowego.

Część składki (maksymalny udział określi BFG) może być wnoszona w postaci zobowiązań do zapłaty, czyli bezwarunkowych zobowiązań do wniesienia w formie pieniężnej środków odpowiadających części składki wnoszonej w tej postaci. Zobowiązania te będą musiały być zabezpieczone na płynnych aktywach. Na wezwanie Funduszu aktywa powinny zostać upłynnione, a środki z nich pozyskane przekazane do BFG. Wypłaty środków gwarantowanych w pierwszej kolejności finansowane są ze środków otrzymanych z tytułu zobowiązań do zapłaty.
Obowiązek wniesienia składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, a termin wnoszenia składek zostanie określony przez Radę BFG.

Wyznaczanie składek

Kwota składek przypadająca na dany kwartał od każdej kasy będzie indywidualnie wyliczana przez BFG i podawana co kwartał do wiadomości danej kasy. Wysokość składek będzie wyznaczana z uwzględnieniem:

  • podstawy naliczania, tj. wartości środków gwarantowanych w kasie zobowiązanej do wniesienia składki wg stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, którego składka dotyczy,
  • profilu ryzyka kasy, uwzględniającego ocenę ryzyka w obszarach kapitału, płynności i źródeł finansowania, jakości aktywów oraz modelu zarządzania działalnością.

Sposób określania profilu ryzyka określi rozporządzenie Ministra Finansów, na podstawie którego BFG opracuje metodę wyznaczania składek, która zostanie zatwierdzona przez KNF.

Składki według powyższych zasad będą pobierane po raz pierwszy za rok 2017.

Do końca 2016 r. składki są wnoszone na dotychczasowych zasadach.

 

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2016