logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Finansowanie gwarantowania depozytów Składki dla banków
Publikacja: 7 października 2016

Składki dla banków

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wprowadza nowe zasady finansowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów. Podstawowym źródłem finansowania wypłaty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych będzie fundusz gwarancyjny banków, który zostanie zasilony środkami dotychczasowego funduszu pomocowego.

Fundusz ten zasilany będzie składkami wnoszonymi kwartalnie przez banki i oddziały banków zagranicznych. Docelowo do dnia 3 lipca 2030 r. na funduszu powinny zostać zgromadzone środki w wysokości odpowiadającej 2,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych.

Wnoszenie składek

Decyzję odnośnie łącznej kwoty składek przypadającej na dany rok podejmuje Rada BFG biorąc pod uwagę bieżący stan funduszu oraz planowaną ścieżkę dojścia do poziomu docelowego.

Część składki (maksymalny udział określi BFG) może być wnoszona w postaci zobowiązań do zapłaty, czyli bezwarunkowych zobowiązań do wniesienia w formie pieniężnej środków odpowiadających części składki wnoszonej w tej postaci. Zobowiązania te będą musiały być zabezpieczone na płynnych aktywach. Na wezwanie Funduszu aktywa powinny zostać upłynnione, a środki z nich pozyskane przekazane do BFG.

Wypłaty środków gwarantowanych w pierwszej kolejności finansowane są ze środków otrzymanych z tytułu zobowiązań do zapłaty.
Obowiązek wniesienia składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, a termin wnoszenia składek zostanie określony przez Radę BFG.

Wyznaczanie składek

Kwota składek przypadająca na dany kwartał od każdego podmiotu będzie indywidualnie wyliczana przez BFG i podawana co kwartał do wiadomości danego podmiotu. Wysokość składek będzie wyznaczana z uwzględnieniem:

  • podstawy naliczania, tj. wartości środków gwarantowanych w instytucji zobowiązanej do wniesienia składki wg stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, którego składka dotyczy,
  • profilu ryzyka instytucji, uwzględniającego ocenę ryzyka w obszarach kapitału, płynności i źródeł finansowania, jakości aktywów, modelu zarządzania działalnością oraz potencjalnych strat dla Funduszu na wypadek spełnienia warunku gwarancji.

Sposób określania profilu ryzyka (w tym wysokość ulgi dla banków będących uczestnikami systemów ochrony instytucjonalnej) określi rozporządzenie Ministra Finansów, na podstawie którego BFG opracuje metodę wyznaczania składek, która zostanie zatwierdzona przez KNF.

Składki według powyższych zasad będą pobierane po raz pierwszy za rok 2017.

Do końca 2016 r. opłaty są wnoszone na dotychczasowych zasadach.

 

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2016