logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Zarządzenie Prezesa NBP
Publikacja: 2 czerwca 2016

Zarządzenie Prezesa NBP

W Dzienniku Urzędowym NBP 2016.5 z dnia 2 czerwca 2016 r. zostało opublikowane zarządzenie nr 15/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dalej zwane zarządzeniem. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 10 czerwca 2016 r. Straciło moc zarządzenie nr 3/2014 Prezesa NBP z dnia 4 lutego 2014 r.  zmienione zarządzeniem nr 23/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. 

1. Zasady sporządzania informacji określonych w załącznikach nr 1-7 do zarządzenia nr 15/2016 Prezesa NBP.

załącznik nr 1 (Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych) – wypełniają banki komercyjne i niezrzeszone banki spółdzielcze i przekazują do BFG 2 razy do roku – w terminie do 15 czerwca każdego roku (wg stanu danych za kwiecień) oraz do 15 grudnia każdego roku (wg stanu danych za październik);

załącznik nr 2 (Informacja o podstawie obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych) – wypełniają banki zrzeszające dla zrzeszonych banków spółdzielczych i przekazują do BFG 2 razy do roku – w terminie do 15 czerwca każdego roku (wg stanu danych za kwiecień) oraz do 15 grudnia każdego roku (wg stanu danych za październik);

załącznik nr 3 wzór 1 (Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty):

 • wypełniają banki komercyjne i niezrzeszone banki spółdzielcze oraz przekazują do BFG nie później niż w dniu, w którym upływa termin do wniesienia obowiązkowej opłaty;
 • wypełniają zrzeszone banki spółdzielcze oraz przekazują do właściwych banków zrzeszających nie później niż na 15 dni przed terminem wniesienia obowiązkowej opłaty;
 • na koniec każdego kwartału banki weryfikują informacje dot. obowiązkowej opłaty, przekazane w poprzednich kwartałach. W przypadku, gdy dane z poprzednich kwartałów będące podstawą przekazania informacji, uległy zmianie, banki, za wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują do BFG informacje w wersji skorygowanej według stanu na koniec kwartału, w którym wystąpiła zmiana, nie później niż w terminie 14 dni po upływie danego kwartału. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje do właściwych banków zrzeszających nie później niż w terminie 7 dni po upływie danego kwartału.

załącznik nr 3 wzór 2 (Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości opłaty ostrożnościowej):

 • wypełniają banki komercyjne i niezrzeszone banki spółdzielcze oraz przekazują do BFG nie później niż w dniu, w którym upływa termin do wniesienia opłaty ostrożnościowej;
 • wypełniają zrzeszone banki spółdzielcze oraz przekazują do właściwych banków zrzeszających nie później niż na 15 dni przed terminem wniesienia opłaty ostrożnościowej; na koniec każdego kwartału banki weryfikują informacje dot. opłaty ostrożnościowej, przekazane w poprzednich kwartałach. W przypadku, gdy dane z poprzednich kwartałów, będące podstawą przekazania informacji, uległy zmianie, banki, za wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują do BFG informacje w wersji skorygowanej według stanu na koniec kwartału, w którym wystąpiła zmiana, nie później niż w terminie 14 dni po upływie danego kwartału. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje do właściwych banków zrzeszających nie później niż w terminie 7 dni po upływie danego kwartału.

załącznik nr 4 wzór 1 (Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty zrzeszonych banków spółdzielczych):

 • wypełniają banki zrzeszające dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych oraz przekazują do BFG nie później niż w dniu, w którym upływa termin do wniesienia obowiązkowej opłaty;
 • informacje w wersji skorygowanej banki zrzeszające wypełniają dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych bez względu na to, czy dane będące podstawą sporządzenia informacji uległy zmianie oraz przekazują do BFG nie później niż w terminie 14 dni po upływie kwartału.

załącznik nr 4 wzór 2 (Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach opłaty ostrożnościowej zrzeszonych banków spółdzielczych

 • wypełniają banki zrzeszające dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych oraz przekazują do BFG nie później niż w dniu, w którym upływa termin do wniesienia opłaty ostrożnościowej;
 • informacje w wersji skorygowanej banki zrzeszające wypełniają dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych bez względu na to, czy dane będące podstawą sporządzenia informacji uległy zmianie oraz przekazują do BFG nie później niż w terminie 14 dni po upływie kwartału.

załącznik nr 5 wzór 1 (Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG):

 • wypełniają banki komercyjne i niezrzeszone banki spółdzielcze i przekazują do BFG z częstotliwością miesięczną (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego);
 • wypełniają zrzeszone banki spółdzielcze i przekazują do właściwych banków zrzeszających z częstotliwością miesięczną (nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego).

załącznik nr 5 wzór 2 (Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG w zrzeszonych bankach spółdzielczych) – wypełniają banki zrzeszające dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych oraz przekazują do BFG z częstotliwością miesięczną (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego).

załącznik nr 6 (Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w banku/zrzeszonych bankach spółdzielczych):

 • wypełniają banki komercyjne i niezrzeszone banki spółdzielcze oraz przekazują do BFG z częstotliwością miesięczną (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego);
 • wypełniają banki zrzeszające dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych oraz przekazują do BFG z częstotliwością miesięczną (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego).

załącznik nr 7 wzór 1 (Informacja o przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego):

 • wypełniają banki komercyjne i niezrzeszone banki spółdzielcze, które przygotowują lub realizują programy postępowania naprawczego, oraz przekazują do BFG z częstotliwością miesięczną (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego);
 • wypełniają zrzeszone banki spółdzielcze, które przygotowują lub realizują programy postępowania naprawczego, oraz przekazują do właściwych banków zrzeszających z częstotliwością miesięczną (nie później niż na 15 dni przed ostatnim dniem miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego).

załącznik nr 7 wzór 2 (Informacja o przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego – informacja sporządzana dla zrzeszonych banków spółdzielczych) – wypełniają banki zrzeszające dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych, które przygotowują lub realizują programy postępowania naprawczego, oraz przekazują do BFG z częstotliwością miesięczną (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego).

2. Osoby upoważnione do podpisywania załączników
Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku nr 9 do zarządzenia.
Zgłoszenia osób upoważnionych do podpisywania informacji określonych w załącznikach nr 1-7 do zarządzenia, przekazane do BFG na podstawie zarządzenia nr 3/2014 Prezesa NBP, nie tracą ważności, o ile bank nie prześle do BFG nowego zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia jest udostępniony poniżej (pliki do pobrania).

3. Zasady przesyłania poszczególnych załączników po raz pierwszy zgodnie z zarządzeniem nr 15/2016 Prezesa NBP
Załączniki nr 1 i nr 2 po raz pierwszy zgodnie z zarządzeniem nr 15/2016 Prezesa NBP będą przekazane według stanu danych za kwiecień 2016 r. w terminie do 15 czerwca 2016 r.;

Załączniki nr 3 wzór 1 i nr 4 wzór 1 po raz pierwszy zgodnie z zarządzeniem nr 15/2016 Prezesa NBP będą przekazane dla obowiązkowej opłaty za I kwartał i II kwartał 2016 r. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;

Załączniki nr 3 wzór 2 i nr 4 wzór 2 po raz pierwszy zgodnie z zarządzeniem nr 15/2016 Prezesa NBP będą przekazane dla opłaty ostrożnościowej za I kwartał i II kwartał 2016 r. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;

Załączniki nr 5 wzór 1 i 2, nr 6 oraz nr 7 wzór 1 i 2 po raz pierwszy zgodnie z zarządzeniem nr 15/2016 Prezesa NBP będą przekazane według stanu danych na koniec maja 2016 r. w terminie do końca czerwca 2016 r.

4. Zasady przesyłania informacji do BFG
Informacje przekazywane są do BFG w postaci pliku w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją xsd, udostępnioną poniżej (pliki do pobrania).
Szczegółowe zasady nazywania plików określone są w załączniku nr 8 do zarządzenia.
Nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem:
xxxx_rrrrmm, w którym:

   xxxx – oznaczenie banku, z którego informacje są przekazywane, utworzone w sposób określony w pkt 1 załącznika nr 8 do zarządzenia
   rrrrmm – okres, za jaki przesłana jest informacja

Jeśli plik tworzony jest w celu korekty informacji, nazwę pliku należy uzupełnić, dodając po części nazwy, utworzonej w powyższy sposób, znaki: „_ki”, gdzie „i” oznacza numer ponownie przekazywanej informacji.
Aby wysyłać plik pocztą elektroniczną do BFG, należy:
1. podpisać plik podpisem kwalifikowanym (oprogramowaniem od firmy dostarczającej podpis), format podpisu: XAdES, typ podpisu: Podpis wewnętrzny;
2. wiadomość pocztową zawierającą podpisany plik xml z załącznikami należy zaszyfrować kluczem publicznym BFG i wysłać na adres danebfg@bfg.pl;
3. szyfrowanie powinno być zgodne ze standardem S/MIME obsługiwanym przez większość współczesnych programów pocztowych;
4. w temacie wiadomości pocztowej przesyłanej do BFG, zawierającej podpisane załączniki, powinno znaleźć się oznaczenie nazwy przesyłki w następującym brzmieniu: nazwa pliku_nazwa banku.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2017