logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Projekt rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG
Publikacja: 25 stycznia 2017

Projekt rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG

W dniu 9 października 2016 weszła życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997), dalej „Ustawa o BFG”. Na podstawie art. 330 ust. 7 ustawy o BFG zostanie wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych, danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek, informacji o funduszu ochrony środków gwarantowanych oraz o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty (obecnie w procesie legislacyjnym, projekt znajduje się na stronie RCL).

Mając na uwadze, że projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a także konieczność przygotowania się podmiotów do nowych obowiązków sprawozdawczych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – w tym w zakresie oprogramowania plików sporządzanych w formacie xml – udostępniamy poniżej schematy xsd, niezbędne do sporządzania informacji w zakresie i według wzorów określonych w załącznikach do projektowanego rozporządzenia. Schematy te należy traktować jedynie jako projekty, ponieważ w zależności od ostatecznych rozstrzygnięć przyjętych w projektowanym rozporządzeniu, mogą one jeszcze podlegać zmianom z uwagi na trwający wciąż proces legislacyjny. W takim przypadku na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego niezwłocznie zostaną zamieszczone zmodyfikowane w odpowiednim zakresie schematy xsd.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2017