logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Rozporządzenie Ministra Finansów 11.07.2016
Publikacja: 11 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Finansów 11.07.2016

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 1069, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, dalej zwane „Rozporządzeniem”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 21 sierpnia 2016 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 1069, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, dalej zwane „Rozporządzeniem”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 21 sierpnia 2016 r.

Traci moc Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2013 r.

1. Zasady sporządzania informacji określonych w aktualnie obowiązujących załącznikach
nr 1-2 do Rozporządzenia

załącznik nr 1 (Informacja o podstawach naliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych)

  • Wypełnia Kasa Krajowa, na podstawie danych uzyskanych od kas, i przekazuje do BFG bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do dnia, w którym upływa termin do wniesienia obowiązkowej opłaty.
  • W przypadku, gdy dane z poprzednich kwartałów będące podstawą przekazania informacji, uległy zmianie, Kasa Krajowa przekazuje do BFG informacje w wersji skorygowanej według stanu na koniec kwartału, którego dotyczy zmiana, nie później niż w terminie 14 dni po upływie kwartału, w którym dokonano zmiany informacji. Informacje w wersji skorygowanej Kasa Krajowa wypełnia dla wszystkich kas bez względu na to, czy dane będące podstawą sporządzenia informacji uległy zmianie.

załącznik nr 2 (Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez Fundusz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych)

  • Wypełnia Kasa Krajowa, na podstawie danych uzyskanych od kas, i przesyła do BFG z częstotliwością miesięczną (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego).
  • Informacja sporządzana jest według stanu na koniec każdego miesiąca i powinna być zgodna z danymi zawartymi w systemach wyliczania kas, o których mowa w art. 38l pkt 5 ustawy o BFG.

2. Osoby upoważnione do podpisywania załączników

Przed przekazaniem po raz pierwszy informacji na zasadach określonych w Rozporządzeniu, Kasa Krajowa przekazuje do BFG zgłoszenie osób upoważnionych do podpisywania załączników, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia.

Wzór zgłoszenia jest udostępniony poniżej (pliki do pobrania).

3. Zasady przesyłania poszczególnych załączników po raz pierwszy zgodnie z Rozporządzeniem

  • Załącznik nr 1 po raz pierwszy zgodnie z Rozporządzeniem będzie przekazany dla obowiązkowej opłaty za I kwartał i II kwartał 2016 r. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia;
  • Załączniki nr 2 po raz pierwszy zgodnie z Rozporządzeniem będzie przekazany według stanu na 31 sierpnia 2016 r. w terminie do 30 września 2016 r.

4. Zasady przesyłania informacji do BFG

Informacje przekazywane są do BFG w postaci pliku w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją xsd, udostępnioną poniżej (pliki do pobrania).

Szczegółowe zasady nazywania plików określone są w załączniku nr 3 do Rozporządzenia.

Nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem:

xxxx_rrrrmm, w którym:

  • xxxx – oznaczenie Kasy Krajowej, przekazującej informacje, utworzone w sposób określony w pkt 1 załącznika nr 3 do Rozporządzenia,
  • rrrrmm – okres, za jaki przesłana jest informacja

Jeśli plik tworzony jest w celu korekty informacji, nazwę pliku należy uzupełnić, dodając po części nazwy, utworzonej w powyższy sposób, znaki: „_ki”, gdzie „i” oznacza numer ponownie przekazywanej informacji.

Aby wysyłać plik pocztą elektroniczną do BFG, należy:

1. podpisać plik podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu;

2. wiadomość pocztową zawierającą podpisany plik xml z załącznikami należy zaszyfrować kluczem publicznym BFG i wysłać na adres danebfg@bfg.pl;

3. szyfrowanie powinno być zgodne ze standardem S/MIME;

4. w temacie wiadomości pocztowej przesyłanej do BFG, zawierającej podpisane załączniki, powinno znaleźć się oznaczenie nazwy przesyłki w następującym brzmieniu: nazwa pliku_Kasa Krajowa.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2017