W dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi Millennium S.A. w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST, w formie:

  • dotacji w kwocie 67 492 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych,

Wsparcie na przejęcie SKOK PiastCzytaj dalej….

W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Finansów pracami nad zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 1080).

Zmiany plików wzorcowych (schematy XSD) do celów przekazywania danych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacjiCzytaj dalej….