W dniu 12 listopada 2019 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Alior Bankowi S.A. na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” („Kasa”) w procesie jej restrukturyzacji, w formie:

dotacji w kwocie 110 mln zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach

Wsparcie na przejęcie SKOK JaworznoCzytaj dalej….

STARSZE>>